Queer as Fuck! Feministisk BDSM- & sexklubb för queers & trans The text is surrounded by purple pearls, roses, dirty pictures, trans feminist marks, a black lipstick kiss, clothes pins and safety pins

* English below*

F.A.Q.

Så vad menar vi med queer?

Det finns många förklaringar av ordet queer. För oss handlar queer om att synliggöra strukturer i samhället och att bryta mot normerna som skapas där. Normer är intvingande, osynliggörande och förgörande. Queer är att bryta sig loss och ta egna vägar. Att frigöra sig från cismansnormer, tvåkönsnormer, utseende- och kroppsnormer, heteronormer, tvåsamhetsnormer, köttätarnormer, alkoholnormer, konsumtion- och karriärsnormer m.m.

Vilka får komma på festerna?

Queer as Fuck finns till för alla oss queers och transpersoner som är trötta på den hetero-, cis-normativa, sexistiska, patriarkala och otrygga miljön som dem flesta andra BDSM- och fetishklubbar erbjuder. Där vi blir exkluderade och exotifierade. Vi skapar en egen plats för BDSM, sex, lekar och fest! Klubben är queer- och transseparatistisk, vilket betyder att alla som känner samhörighet eller identifikation med de begreppen är välkomna. Det är viktigt att följa policyn för att skapa en tryggare plats för alla, och för cis-personer är det alltid bra att hålla koll på sina privilegier. Är du cis- och känner dig trygg på andra klubbar? Då är Queer as Fuck troligtvis inte rätt fest för dig.

Om jag hjälper till, får jag gratis inträde då?

Queer as Fuck är DIY och DIT. Det betyder att vi vill göra det möjligt för alla som deltar på festerna att vara med och skapa dem. Det finns en arrangörsgrupp som beslutar om datum och tar hand om praktiska saker inför festerna. Ingen tjänar några pengar på festerna, utan alla pengar som vi får in för inträde m.m går till lokalhyra, mat och saker som behövs till festen. Vi kan i nuläget inte erbjuda gratis inträde.
Vill du hjälpa till – t.ex. genom att dela ut flyers, förbereda i lokalen, laga mat, stå i baren eller hålla i någon aktivitet/workshop? Skriv gärna upp dig på ett pass under kvällen eller kontakta oss! Mer info finns i aktuellt event.

När är nästa fest?

Den infon hittar du under ”Events” i menyn. Få koll på våra fester genom att gå prenumerera på vårt nyhetsbrev, länk hittar du på startsidan. Festinfo kommer vanligtvis minst 2 veckor innan festtillfället.
Du kan också bli vän med Queer as Fuck på darkside.se, där heter vi queerasfuck. Eller följa oss på Facebook på @queerasfck eller Instagram där vi heter club_queer_as_fuck.

BDSM och feminism – Hur går det ihop?

Feministiska BDSM-miljöer är inget som händer av sig självt, därför är det viktigt att skapa dem!
Vi lever ännu i ett patriarkalt samhälle, med normer som bygger på att förtrycka och utöva makt över de som står längre ner hierarkitrappan. Vi vill skapa en miljö som inkluderar, istället för att följa de patriakala normerna som exkluderar oss som bryter mot dem. (se nr. 1)
Utifrån ett feministiskt perspektiv, så kan BDSM vara ett verktyg till att på ett lekfullt sätt avbeväpna maktstrukturer, bryta ner dom i bitar och utforska dem. Att leka med makt i en uttalad och överenskommen lek, istället för låta dom förutbestämda normerna styra hur du har sex och utlevnad, kan alltså vara ett sätt att desarmera och/eller bearbeta upplevelser. Det kan också vara ett sätt att finna sig en väg inom sex och utlevnad trots exempelvis sexuella trauman. Att förstå sina gränser och bli mer självsäker – för när vi förhandlar scenarion med varann, och bygger vår interaktion på kommunikation och respekt för varandras gränser, så visar vi varandra att vi är värdefulla.

Det finns mycket skam och tabun kopplat till sex, ännu mer till vad som anses vara ”konstigt sex” i förhållande till samhällets föreställningar. BDSM är såpass normbrytande att det fortfarande av samhället anses vara ”konstigt sex”, fast att vi som praktiserar BDSM vet att sex och BDSM inte nödvändigtvis hör ihop. Men det finns egentligen ingen tydlig gräns för vad som räknas som BDSM och inte. För Queer as Fuck är det en självklarhet att BDSM och sex förekommer utifrån överenskommelse och kommunikation. I den bästa av världar sker lika bra kommunikation i alla slags sexuella situationer som i BDSM – där en berättar vad en vill och gillar, bestämmer gränser och stoppord.

Vad är solidariskt inträde? Och varför är det så på Queer as Fucks fester?

Vi vet att transpersoner är en grupp i samhället som sticker ut alldeles extra när det gäller hög arbetslöshet och psykisk ohälsa. Med hänsyn till det vill vi erbjuda låga avgifter, på så vis har fler möjlighet att delta på våra fester. Genom solidariskt inträde hjälper den som har råd med fullpris att betala en del av inträdet för den som inte har råd. Vårt mål är att alla som är i behov av den plats som Queer as Fuck skapar, ska kunna komma på festen oavsett privatekonomisk situation.

Varför är klubben nykter?

Det finns tre viktiga anledningar till att Queer as Fuck-festerna är nyktra.

  1. Alkoholnormen förstör för den politiska kampen. Alkohol är ett sätt för de med makt att hålla andra på mattan. Alkoholdimman är ett sätt att fly från den skit som samhället kastar på oss, vi blir mer lätthanterliga och samhällstillvända när vi är bakis och inte orkar slåss för våra rättigheter. Att supa är kontrarevolutionärt.
  2. Det är lättare att tänja på sina egna och andras gränser under alkoholpåverkan, det rimmar illa med BDSM-lekar.
  3. Det behövs fler nyktra platser och fester helt enkelt.

Varför finns klubben?

Det finns ett stort behov av tryggare platser att utöva BDSM på, speciellt för transpersoner. Queer as Fuck skapar en liten oas i den annars heteropatriarkala cis- och alkoholnormsstyrda BDSM-scenen.
Queer as Fuck är inte bara till för att skapa sexuella sammanhang, utan också för att avsexualisera platser och sammanhang. En kanske bor i kollektiv, hemma hos sina föräldrar eller själv har barn. Då kan det vara svårt att utöva BDSM på hemmaplan, och otryggt både för en själv och de som riskerar att bli ofrivilligt inblandade.

*English*

So what do we mean by queer?

There are many explanations of the word queer. For us, queer is about making structures in society visible and breaking the norms that are created there. Norms are coercive, destructive and makes us invisible as individuals. Queer means breaking away and making your own way in life. Freeing yourself from cisgender norms, two-gender norms, appearance and body norms, hetero-norms, monogamy norms, meat-eating norms, alcohol consumption norms, general consumption and career norms, etc.

Who can come to the parties?

Queer as Fuck exists for all of us queers and transgender people who are tired of the hetero- and cis-normative, sexist, patriarchal and unsafe environment that most other BDSM and fetish clubs offer. Where we are excluded and exotified. We create our own space for BDSM, sex, games and parties! The club is queer and trans separatist, which means that anyone who feels a sense of belonging or identification with those terms is welcome. It’s important to follow the policy to create a safer place for everyone, and for cis people, it’s always good to keep track of your privileges. Are you cis and feel safe at other clubs? Then Queer as Fuck is probably not the right party for you.

If I help, do I get free entry?

Queer as Fuck is DIY and DIT. That means we want to make it possible for everyone who attends the parties to be a part of creating them. There is an organizing group that decides dates and takes care of practical things before the parties. No one earns any money at the parties, but all the money we receive for admission etc. goes to venue rent, food and things needed for the party. We are currently unable to offer free entry.
If you want to help – e.g. by handing out flyers, preparing the venue, cooking, tending the bar or arranging an activity/workshop? Feel free to sign up for a pass during the evening or contact us! More info can be found in the current event.

When is the next party?

You can find that information under ”Events” in the menu. Find out about our parties by subscribing to our newsletter, you can find the subscribe button under ”Events”. Party information usually comes by email at least 2 weeks before the party.
You can also become friends with Queer as Fuck on darkside.se, where we are called queerasfuck. Or follow us on FaceBook at @queerasfck or Instagram at club_queer_as_fuck.

BDSM and feminism – How does that work?

Feminist BDSM environments don’t happen by themselves, so it’s important we create them!
We still live in a patriarchal society, with norms based on oppression and exercising power over those who are further down the hierarchy ladder. We want to create an environment that includes, instead of following the patriarchal norms that exclude those of us who challenge them. (see no. 1)
From a feminist perspective, BDSM can be a tool to playfully disarm power structures, break them down into pieces and explore them. Playing with power in a structured and consensual game, instead of letting the predetermined norms control how you have sex and experience it, can thus be a way to disarm and/or process past experiences. It can also be used to find your way into sex and new experiences despite, for example, sexual trauma. To understand one’s limits and become more confident – because when we negotiate scenarios with each other, and base our interaction on communication and respect for each other’s limits, we show each other that we are valuable.

There is a lot of shame and taboo attached to sex, even more so to what is considered ”strange sex” in relation to society’s norms. BDSM is so norm-breaking that it is still considered ”strange sex” by society, although we who practice BDSM know that sex and BDSM are not necessarily one and the same. But there really isn’t a clear boundary for what counts as BDSM and what doesn’t. For Queer as Fuck, we believe that BDSM and sex occur on agreements and communication. In the best of worlds, there would be just as good communication in all kinds of sexual situations as in BDSM – where one tells what one wants and likes, sets boundaries and safe words.

What is solidarity prices? And why is it that way at Queer as Fucks parties?

We know that transgender people are a group in society that stand out especially when it comes to high unemployment and mental illness. With that in mind, we want to offer low prices, so more people have the opportunity to attend our parties. Through solidarity prices, those who can afford the full price help pay part of the admission for those who cannot. Our goal is that everyone who is in need of the place that Queer as Fuck creates, should be able to come to the party regardless of personal financial situation.

Why is the club sober?

There are three main reasons why Queer as Fuck parties are sober.

  1. The alcohol consumption norm destroys our political fight. Alcohol is a way for those in power to keep others on the rocks. The booze haze is a way to escape from the crap that society throws at us, we become more manageable and laid back when we are hung over and don’t have energy fight for our rights. Drinking is counter-revolutionary.
  2. It’s easier to push your own and other people’s boundaries under the influence of alcohol, that doesn’t mesh well with BDSM.
  3. Simply put; More sober spaces and parties are needed.

Why does the club exist?

There is a great need for safer spaces to practice BDSM, especially for transgender people. Queer as Fuck creates a small oasis in the otherwise heteropatriarchal cis-, and alcohol norm-driven BDSM scene.
Queer as Fuck is not only here to create sexual spaces, but also to de-sexualize spaces and contexts. One might live in a collective, at home with their parents or have children. It can then be difficult to practice BDSM at home, and be unsafe both for yourself and those who risk becoming involuntarily involved.