Queer as Fuck! Feministisk BDSM- & sexklubb för queers & trans The text is surrounded by purple pearls, roses, dirty pictures, trans feminist marks, a black lipstick kiss, clothes pins and safety pins

*English below*

OM QUEER AS FUCK!

Queer as Fuck är en feministisk BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner.
Queer as Fuck är ett nätverk i Göteborg som anordnar BDSM- och sexfester. Ibland också andra aktiviteter i Queer as Fucks namn. Queer as Fuck huserar på hemlig plats i Göteborg, och festerna hålls då och då, utifrån engagemang, tid och ekonomisk möjlighet. Vill du få reda på när nästa fest är? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, länk hittar du på startsidan.

Syftet är att tillsammans skapa platser för perversa lekar och queert häng bortom heteropatriarkatets tråkiga föreställningsvärld. Vi och våra kamrater har ett stort behov av queer-separatistiska rum, med särskilt fokus på transpersoner. Rum för BDSM- & sexutlevnad.

För att delta på våra fester behöver du ha tagit del av vår policy. En del av våra event har speciella regler, som kan varierar beroende på typ av event. Läs därför alltid eventtexten för att få reda på vad som gäller. Läs mer i vår Policy & F.A.Q.

Historia

Klubben Queer as Fuck startade sommaren 2011. Festerna har sitt ursprung ur en Queer as Fuck-fest som hölls sommaren 2010, som var då var kvinno- och transseparatisktisk. Vi som som tog över konceptet 2011 gjorde en del ändringar av inriktningen – den var helt enkelt inte tillräckligt queer.

Ibland gör vi annat än fester också – som att anordna pysseldagar, utställningar, feministisk porrbio, queerbastu, högläsning av porrnoveller, samtal och workshops. Det var Queer as Fuck som fixade BDSM- och sex-space på Queertopiafestivalen 2012. Vi har haft samarbeten med Dark in Dalarna, Falun Pride och RFSL Göteborg. Vi har haft en mängd olika temafester, firat ”Fuck New Years Eve” och ”Transgender Day of ha de’ gött”. Och under Mötesplatsen Simone’s Rebellmiddag hösten 2013 så hade vi den stora äran att vinna Rebellpriset i Matematik.

Fram till 2015 anordnades festerna sporadisk, med ett mål om 4 fester per år.

Oktober 2015 gick Queer as fuck ekonomisk bankrutt, detta p.g.a. en inställd fest. Vi var en alldeles för liten organisations crew, där 3 av 4 blev sjuka strax innan festdatumet. Trots avbokningen var vi fortfarande tvungna att betala full lokalhyra.

Agusti 2016 gjorde Queer as Fuck ett tappert försök till come back, med en fest i samband med Heterohatets dag. Men detta ledde till ännu ett ekonomiskt bakslag, och alldeles för få arrangörer. Sedan dess har QAF vilat under jord.

Fram tills våren 2018 då det togs nya tag med en ny arrangörscrew, som med ny härlig energi arrangerade en stödfest på Hisingen och därefter höll en väldigt populär workshop i samband med Reclaim Pride, samt ett antal fester under 2018 och 2019.

Sedan kom COVID-19 pandemin och satte käppar i hjulen för även oss och alla våra storslagna planer. Men under sommaren 2022 kom vi tillbaka med dunder och brak, höll i två stycken picknick och pyssel workshops och i mitten av september höll vi även i en hejdundrande kalasfestparty med tårta, ballonger, tävlingar, cirkusdirektörer och slajmpool. Vi är fortfarande en liten arrangörscrew men med stora planer och ambitioner.

Under 2023 har vi fortsatt arrangera events på löpande band och har bland annat haft filmkväll, workshop, vårfest och hoppas nu på att kunna fortsätta hålla fler fester och events under resten av året och framtida år, och tar gärna emot olika former av hjälp för att kunna förverkliga våra drömmar och mål. 💖

Vad drömmer vi om att göra 2023–2024?

Queer as Fuck behöver alltid fler planerade aktiviteter och arrangörer.

Vi har en del tankar:

 • Bad och/eller bastu
 • Konstutställning
 • Fester
 • Fler workshops
 • Literaturevents
 • Podcast
 • Fikahäng

Välkommen att höra av dig till oss om du vill va med och skapa Queer as Fuck!
Maila till queerxxx@gmail.com

*********

ABOUT QUEER AS FUCK !

Queer as Fuck is a feminist BDSM and sex party for and by queers and trans people. Queer as Fuck is a network in Gothenburg that organizes BDSM and sex parties. We sometimes also organize other activities in the name of Queer as Fucks. Queer as Fuck resides in a secret location in Gothenburg, and the parties are held from time to time, based on commitment, time and financial opportunity. Want to find out when the next party is? Subscribe to our newsletter, you can find the subscribe button under ”Events”.

The aim is to together create spaces for perverse games and queer hang out beyond the boring fantasy world of heteropatriarchy. We and our peers have a great need for queer separatist spaces, with a particular focus on trans people, rooms for BDSM och sexual experiences.

To participate in our parties, you need to have read our policy. Some of our events have special rules, which may vary depending on the type of event. Therefore, always read the event description to find out what applies. Read more in our Policy & F.A.Q.

History

The Queer as Fuck club started in the summer of 2011. The parties originated from a Queer as Fuck party that was held in the summer of 2010, which was then feminist and trans separatist. We who took over the concept in 2011 made some changes to the focus group – it just wasn’t queer enough.

Sometimes we do things other than parties – like organizing craft days, exhibitions, feminist porn cinema, queer sauna, reading porn novels, discussion groups and workshops. It was Queer as Fuck that fixed the BDSM and sex space at the Queertopia festival in 2012. We have had collaborations with Dark in Dalarna, Falun Pride and RFSL Gothenburg. We have had a variety of themed parties, celebrating ”Fuck New Years Eve” and ”Transgender Day of ha de’ göt”. And during the Mötesplatsen Simone’s Rebel Dinner in the fall of 2013, we had the great honor of winning the Rebel Prize in Mathematics.

Until 2015, the parties were organized sporadically, with a goal of 4 parties per year.

In October 2015, Queer as fuck went bankrupt, due to a canceled party. We were a far too small organization crew, where 3 out of 4 got sick just before the party date. Despite the cancellation, we still had to pay full rent for the venue.

In August 2016, Queer as Fuck made a valiant attempt to come back, with a party in connection with Heterohate day. But this led to another financial setback, and far too few organizers. Since then, the QAF has rested underground.

Until the spring of 2018, when a new approach was taken with a new organizing crew, which with new, wonderful energy arranged a support party at Hisingen and then held a very popular workshop in connection with Reclaim Pride, as well as a number of parties during 2018 and 2019.

Then the COVID-19 pandemic hit and put a damper on the wheels for us and all our grand plans. But during the summer of 2022 we came back with a bang, held two picnics and craft workshops and in mid-September we also held a roaring celebration party with cake, balloons, competitions, circus directors and slime pool. We are still a small organizing crew but with big plans and ambitions.

During 2023, we have continued to organize events on an ongoing basis and have, among other things, had a film night, workshop, spring party and now hope to be able to continue holding more parties and events during the rest of the year and years to come, and are happy to receive various forms of help to be able to realize our dreams and goals.

What are our dreams for 2023-2024?

Queer as Fuck always needs more planned activities and organizers.

We have some thoughts:

 • Bath and/or sauna
 • Art exhibition
 • Parties
 • More workshops
 • Literary events
 • Podcast
 • Coffee hangouts

Welcome to contact us if you want to join in on creating Queer as Fuck! Email queerxxx@gmail.com