Queer as Fuck!
Feministisk BDSM- & sexklubb för queers & trans
The text is surrounded by purple pearls, roses, dirty pictures, trans feminist marks, a black lipstick kiss, clothes pins and safety pins

Foreground: Q.A.F Friday the 13th edition Background: Pink-tinted image of two naked & wet queer people, with open mouths and tongues out. Their eyes are crossed out with white X's.

**ENGLISH BELOW**

E-mail: queerxxx@gmail.com
Fb: @queerasfck
Ds: queerasfuck
Ig: club_queer_as_fuck

👻 TIDEN ÄR INNE 👻

Hösten är här och det är dags att fira denna spooky säsong, vilket vi självklart vill göra tillsammans med er i en hejdundrande fest! 💋🔥

🎃 NÄR OCH VAR? 🎃

Fredagen den 13:e Oktober
Dörrarna öppnas kl 19.00 och stänger kl 20.00!

Obs! Respektera tiderna. Dörrarna är endast öppna för insläpp under dessa tider och efter kl 20.00 kommer ingen in oavsett om du köpt biljett eller inte.

Platsen är hemlig och kommer att anges i samband med biljettköp.

♿️ TILLGÄNGLIGHET ♿️

Lokalen är tyvärr inte tillgänglig för rullstol eller liknande. Vi gör vårat bästa för att hitta tillgängliga lokaler och mottager gärna tips på sådana inför framtida fester.

🎃 KVÄLLENS HÄNDELSER: 🎃

⚧️ Kinky speed dating
⚧️ Workshop (mer info nedan)
⚧️ Lek/utlevnads-möjligheter
⚧️ Bastu
⚧️ Sybian 🔥
⚧️ Boot blacking service
⚧️ Överraskningar + annat kul!

WORKSHOP

FÖRHANDLING & SÄKERHET ÄR HETT! Hur du undviker olyckor fredagen den 13e

med Fröken D.
Välkommen att delta i en workshop om säkerhet och förhandling, som förhoppningsvis ska bli både kul och het! Kom och var med att tradera den queera bdsm-kulturens stora skatt av tekniker för att göra ditt snusk härligt, härligt och lagom farligt, farligt. Det här är en workshop som passar alla, ja faktiskt precis alla!


⚠️Obs! Fakeblod kommer förekomma som dekor, och det är självklart okej att använda fakeblod i sin outfit.
För knifeplay/needleplay/bloodplay kommer det finnas en avskild plats under delar av kvällen där äkta blod är tillåtet. ⚠️

✨️ DRESSCODE ✨️

Kom uppklädd, avklädd, whatever, precis hur du vill. Det du känner dig mest bekväm i! Det finns inga rätt eller fel. Det finns inga krav på att följa festens tema. Det är välkommet att byta om i lokalen, se i så fall till att komma i god tid.

‼️ VIKTIGT‼️

Följande är INTE tillåtet på festen: rasism, transfobi, sexism, homofobi, heterosexism, funkofobi, exotifiering, påtvingande av identiteter, könsidentiteter och egenskaper, härskartekniker (om de inte ingår i ett samförstånd), onykterhet, drogpåverkan.

Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Använd könsneutrala pronomen till exempel ”den” eller ”hen”.
Festen är queer- och transseparatistisk, vilket betyder att alla som känner samhörighet eller identifikation med de begreppen är välkomna.

🔽REDO FÖR FEST? CHECKLISTA: 🔽

☑️ Åldersgräns 18 år!
☑️ Alkohol/drogfritt event, kom inte dit påverkad
☑️ Strikt fotoförbud! Behöver du använda din telefon, vänligen gör det diskret i foajén.
☑️ Vi bjuder på safer sex-prylar (som kondomer, slicklappar och handskar) Ta hand om varandra, play safe and have fun!
☑️ Ta med egen handduk till bastun om du vill, annars finns det att hyra för 20 kr st
☑️ Välkomna att ta med egna kinky-leksaker eller verktyg.

Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Eller bara betrakta och mys. Queer as Fuck blir vad vi och du gör det till!

🎉 BILJETTER 🎉

Biljettpris: 250 kr.
Rabatterat pris: 200 kr (sjukskrivna, arbetslösa, låginkomsttagare).
Stödbiljett: 300 kr eller valfri summa över 300kr. (köp gärna denna ifall ni har råd och vill stötta oss lite extra).
Volontärbiljett: 150 kr (obs, ni behöver få bekräftad volontärsplats av oss först).

Allt överskott går till kommande fester och events!

FULLBOKAT!!

Fyll i det här dokument ifall du vill stå på reservlistanVi ses kära syskon och medbrottslingar!
💋 /QAF-crew.


🔥Glöm inte att ni kan följa oss på Instagram för info och juicy content!
www.instagram.com/club_queer_as_fuck 🔥

Foreground: Q.A.F Friday the 13th edition Background: Pink-tinted image of two naked & wet queer people, with open mouths and tongues out. Their eyes are crossed out with white X's.

**ENGLISH**

👻 IT’S TIME 👻

Autumn is here and it’s time to celebrate this spooky season, which we want to do together with you with a thunderous party! 💋🔥

🎃 WHEN AND WHERE? 🎃

Friday the 13th of October
Doors open at 19:00 and close at 20:00!

Note! Respect the times. The doors are only open for entry during these times and after 20.00 no one enters regardless of whether you have bought a ticket or not.

The location is secret and will be specified in connection with ticket purchase.

♿️ ACCESSIBILITY♿️

Unfortunately, the venue is not accessible for wheelchairs or the like. We do our best to find available premises and are happy to receive tips on such for future parties!

🎃 EVENING’S EVENTS: 🎃

⚧️ Kinky speed dating
⚧️ Workshop (more info below)
⚧️ Play/experience opportunities
⚧️ Sauna
⚧️ Sybian 🔥
⚧️ Boot blacking service
⚧️ Surprises + other fun stuff!

WORKSHOP

NEGOTIATION & SAFETY IS HOT! How to avoid accidents on Friday the 13th
with Fröken D.
Welcome to participate in a workshop on safety and negotiation, which will hopefully be both fun and hot! Come and join queer bdsm culture’s great treasure trove of techniques to make your dirty games lovely, lovely and appropriately dangerous, dangerous. This is a workshop that suits everyone, yes everyone!

⚠️Note! Fake blood will be present as decoration, and it is of course okay to use fake blood in your outfit.
For knifeplay/needleplay/bloodplay there will be a separate area during parts of the evening where real blood is allowed. ⚠️

✨️ DRESS CODE ✨️

Come dressed, undressed, whatever, just how you want. Or what you feel most comfortable in! There is no right or wrong. There are no requirements to follow the theme of the party. You can change to your outfit here, just make sure to arrive in good time.

‼️ IMPORTANT‼️

Important! The following are NOT permitted at the party: racism, transphobia, sexism, homophobia, heterosexism, ableism, exotification, enforcing somebody’s identity, gender identity and physical attributes, master suppression techniques (if not in a consensus), being drunk or drug-induced.

Never assume that someone identifies in a certain way, regardless of how the person looks, behaves, or what the person’s body looks like. Never assume someones pronouns and use gender neutral pronouns such as ”zie” or ”they” until you know for sure.
The party is queer and trans separatist, which means that anyone who feels a connection or identification with those terms is welcome.

🔽READY TO PARTY? CHECKLIST: 🔽

☑️ Age limit 18 years!
☑️ Alcohol/drug free event, don’t come there under the influence
☑️ Strict photo ban! If you need to use your phone, please do so discreetly in the foyer.
☑️ We offer safer sex items (such as condoms, lube, dental dams and gloves) Take care of each other, play safe and have fun!
☑️ Bring your own towel to the sauna if you want, otherwise it is available to rent for SEK 20 each
☑️ You are welcome to bring your own kinky toys or tools.

Have fun, play, do things you’ve dreamed of or get really horny. Or just watch and enjoy. Queer as Fuck becomes what we and you make it!

🎉 TICKETS 🎉

Ticket price: SEK 250.
Discounted price: SEK 200 (sick, unemployed, low-income earners).
Support ticket: SEK 300 or any amount over SEK 300. (please buy this if you can afford it and want to support us a little extra).
Volunteer ticket: SEK 150 (note, you need to get a confirmed volunteer place from us first).

All surplus goes to future parties and events!

FULLY BOOKED!!

Fill out this form to sign up for the wait list.See you dear siblings and accomplices!
💋 /QAF crew.


🔥 Don’t forget that you can follow us at Instagram for more info and juicy content!
www.instagram.com/club_queer_as_fuck 🔥